hem

Kringlekullen samfällighetsförening förvaltar vägsträckorna under gemensamhetsanläggningarna ga:1, ga:20 och ga:22 med adress på Kringlekullen i Säve, Göteborgs kommun. Medlemmar i föreningen är de fastigheter längs Kringlekullen som har del i samfälligheten för att kunna ha en väganslutning till sin fastighet. På denna sida finns stadgar, protokoll och annan dokumentation producerad av föreningen. Vi använder också denna webbplats för annan information till våra medlemmar.

Kringlekullen är en BK2-väg med rekommenderad maxhastighet på 30km/h. Om någon behöver köra in tunga transporter vänligen vänd er till styrelsen på mejl för att ansöka om dispens.

Årsmöte SÖNDAG 28 april 2024 kl 10:00

Plats: Kollosalen i Kringlekullens koloniområde.

Nuvarande styrelse

Ordförande: Britt-Marie Petersson
Ledamöter: Jakob Jamot, Johan Thornadtsson, Lars-Åke Wikensjö, Michael Pilfors
Suppleanter: Marcus Karlsson
Revisor: Eva Andersson, revisorssuppleant: Jan Danielsson

Gemensamhetsanläggningar

Kringlekullens samfällighet förvaltar gemensamhetsanläggningarna GA:1 och GA:20 markerade i flygfotot nedan.